Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu

Data ogłoszenia: 
01/09/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (agronomia),
 • dorobek co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe wykazu MEiN, w tym co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych,
 • znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica).

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu./node/969.
 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 221 r. poz. 478). http://bip.uwm.edu.pl/.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/069.
 9. Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty).
 10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia 30 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  
  8 października 2021 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 3205-3500 zł.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uczelnia nie zapewnia mieszkania.         

 

DATA OGŁOSZENIA:  1.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2021 r.

 

                                                                                                                                                       Dziekan

                                                                                                                      prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski