Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Data ogłoszenia: 
27/05/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 w  Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

- tytuł zawodowy co najmniej magistra pedagogiki, preferowany jest stopień doktora z nauk społecznych/humanistycznych z dyscypliny pedagogika,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu pedagogiki ogólnej oraz metodologii badań pedagogicznych,

- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,

-  co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,

- doświadczenie dydaktyczne oraz organizacyjne, w tym międzynarodowe,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie pedagogika,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- dokument potwierdzający znajomość  języka angielskiego lub niemieckiego,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata_asysten.docx

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:   3205 zł – 3500 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca 2020 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

 

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Olsztyn, dnia 27 maja 2020 r.