Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Data ogłoszenia: 
17/11/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kryteria kwalifikacyjne:

  • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewnej,
  • aktywna działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
  • co najmniej 1 publikacja w czasopismach z list ministerialnych,
  • znajomość języków obcych - preferowany język angielski,

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy [ link ],

4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu    artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 574 ze zm.),

9.  oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Informacje:   

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3400 zł.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 18.12.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Dziekan

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM