Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii

Data ogłoszenia: 
14/10/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs w Instytucie Historii

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora w zakresie historii wojskowej (preferowany absolwent akademii wojskowych),
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • sprawna obsługa pakietu Microsoft Office,
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego i rosyjskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 2 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 20 pkt.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 13 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 

                                                                                                                             Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM