Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym

Data ogłoszenia: 
10/01/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa polonistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki współczesnego języka polskiego (lub: opisu gramatycznego współczesnej polszczyzny)
 • potwierdzony udział w realizacji projektów grantowych
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 10 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 marca 2020 r.;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.

 

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                  dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM