Konkurs na stanowisko asystenta (etat zastępczy 1 rok) w Instytucie Slowiańszczyzny Wschodniej

Data ogłoszenia: 
21/11/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (etat zastępczy 1 rok)
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • dyplom doktora, w zakresie nauk humanistycznych, dziedzina literaturoznawstwo rosyjskie,
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka rosyjskiego i/lub języka specjalistycznego,
 • doświadczenie w zakresie nauczania literatury rosyjskiej.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 5 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2016 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3000-3700 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

                                                                                                         

 Dziekan Wydziału Humanistycznego

 dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM