Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
29/05/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym albo uzyskany stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna;
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języku angielskim umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej;
 • osiągnięcia w zakresie rozwiązań technicznych (patenty, wzory użytkowe, rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach);
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej;
 • biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD/CAM, SCADA (ZERO, MTS, Edge CAM, Solid Edge);
 •  umiejętność obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek skrawających, robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce,
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta      badawczo-dydaktycznego,
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem 29 czerwca 2020 r.

 

             

                                                                                                                                                                    D Z I E K A N

                                                                                                                                                    prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński