Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
08/01/2020
Stanowisko: 
asystent

                      DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                      
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Radiologii

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza dentysty wraz z ukończoną specjalizacją,
 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku lekarskiego,
 • odbyte staże, stypendia, szkolenia w tym szkolenia zagraniczne,
 • aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)
 12. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

(bez daty)

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.).

 

 

                                                               Dziekan Wydziału Lekarskiego

   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM