Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

Data ogłoszenia: 
21/11/2019
Stanowisko: 
adiunkt

Olsztyn, 21.11.2019 r.                 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • odbyte staże, stypendia, szkolenia zagraniczne,
 • aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. dokument potwierdzający wykształcenie w zakresie położnictwa,
 7. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 9. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 21 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm. ) w związku z rt. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1669).

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Ewa Dzika