Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 
04/08/2021
Stanowisko: 
adiunkt

Olsztyn, 04.08.2021 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa chirurgicznego (min. 5 lat),
 • ukończony kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa chirurgicznego,
 • udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne i specjalistyczne, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 8. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 6 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkt zawiera się w przedziale: 4680-5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).                                                                         

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM