Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

Data ogłoszenia: 
04/08/2021
Stanowisko: 
adiunkt

Olsztyn, 04.08.2021 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego
– dyscyplina nauki o zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień doktora nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
 • wykształcenie związane z żywieniem i dietetyką człowieka,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • udział w projektach badawczych,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 6 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM