konkurs na stanowisko adiunkta pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

Data ogłoszenia: 
02/12/2019
Stanowisko: 
adiunkt

                      

                     DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta-pracownika badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-tytuł zawodowy doktora habilitowanego
-specjalizacja z zakresu kardiologii z umiejętnością hemodynamiki
-kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
-co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
-biegła znajomość języka angielskiego

-umiejętność pracy w zespole

-co najmniej 80 pkt. MNiSW

-co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach IF

-co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor

   -co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej(bez daty)

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 stycznia 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta-pracownika badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM