Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Drobiarstwa

Data ogłoszenia: 
11/10/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc)
w Katedrze Drobiarstwa

 

Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 14” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kryteria kwalifikacyjne

 • stopień doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki, nauk weterynaryjnych lub biologicznych uzyskany
  po 31.12.2011 r.
 • znajomość zasad prowadzenia doświadczeń na drobiu
 • znajomość technik analitycznych w zakresie oceny pasz i mięsa
 • umiejętność pobierania próbek materiału biologicznego
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka motywacja do samodzielnej pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania
 • znajomość języka angielskiego
 • współautorstwo publikacji

Opis zadań:

-       współudział w realizacji projektu pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”

-       szczegółowe zadania obejmować będą pomiary cech przyżyciowych i poubojowych indyków, pobieranie próbek materiału biologicznego, wstępna ich obróbka, analizy składu chemicznego pasz i mięsa, oznaczanie podstawowych składników biochemicznych krwi

-       analiza wyników badań, współudział w przygotowaniu raportów i publikacji, prezentowanie wyników na konferencjach naukowych

 Wykaz dokumentów:

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy  [ link ]
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Informacja o działalności naukowej
 • Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW)
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (Studium Języków Obcych UWM)
 • Opinia z ostatniego miejsca pracy / odbywania studiów doktoranckich
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie   [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  [ link ]

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2183 ze zm.).
 • Okres zatrudnienia – 30 miesięcy,  od 1.01.2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta:  4200 - 5770 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.   
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia
  5 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2018 r.
 • Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy zostanie zaproponowany drogą e-mail wybranym kandydatom.

DZIEKAN

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.