Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
15/11/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta naukowego
w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim - EXPLORE ME

nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016

współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych, mikroskopowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny lub weterynarii,
 • min. roczne doświadczenie na stanowisku adiunkta w projekcie B+R,
 • samodzielne kierowanie projektem naukowym finansowanym z NCN lub z NCBR,
 • IF nie mniejszy niż 6,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 8. informacja o dotychczasowych osiągnięciach badawczo-naukowych i organizacyjnych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 7000–9000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                                             Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                                             prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz