Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii

Data ogłoszenia: 
31/05/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Zoologii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność fizjologia zwierząt,
 • opublikować pracę doktorską w postaci minimum jednej pracy w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (JCR) i dwóch w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie B MNiSW o najwyższej punktacji lub dwóch publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR,
 • poza opublikowaną pracą doktorską legitymować się dodatkowo: trzema pracami oryginalnymi, w tym minimum 1 pracą opublikowaną w czasopiśmie z listy JCR i 2 pracami z listy B MNiSW o najwyższej punktacji lub dwoma pracami opublikowanymi w czasopismach z listy JCR,
 • prowadzić badania z zakresu fizjologii rozrodu i endokrynologii ryb, w tym taksonów poliploidalnych, z zastosowaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej,
 • posiadać doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,
 • odbyć zagraniczny i/lub krajowy staż naukowy z zakresu rozrodu ryb i technik biologii molekularnej,
 • posiadać znajomość technik biologii molekularnej,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu zoologii, genetyki, fizjologii zwierząt i biologii molekularnej,
 • posiadać doświadczenie w promowaniu prac magisterskich i licencjackich z zakresu biotechnologii
 • posiadać biegłą znajomość w mowie i w piśmie języka polskiego i języka angielskiego,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Oczekiwane umiejętności i  predyspozycje:

 • posiadanie wiedzy na temat regulacji procesów rozrodu ryb,
 • umiejętność statystycznej analizy danych biologicznych oraz pisania prac naukowych,
 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych w zakresie biologii molekularnej, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, stażach naukowych i kursach szkoleniowych
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
 • Curriculum vitae
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (promotora lub kierownika studiów)
 • wykaz publikacji
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • inne, potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów konkursu.

Wynagrodzenie dla stanowiska zawiera się w przedziale: 3 820 zł – 4 000 zł
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 14 czerwca 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2016 r.

                                                                                                                              

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński