Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

Data ogłoszenia: 
30/05/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie
ogłasza  konkurs

na  stanowisko  adiunkta
w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni:

 • posiadać stopień co najmniej doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii,
 • posiadać dorobek naukowy w reprezentowanej dziedzinie nauki (w tym w zakresie geografii turyzmu, krajoznawstwa, turystyki, rekreacji),
 • posiadać znajomość problematyki badawczej i dorobek związany z przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju regionów oraz zarządzaniem zasobami i oceną ich potencjału dla turystyki i rekreacji, nawiązując do treści dydaktycznych w zakresie geografii turystycznej,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie treści powiązanych z aktywnością naukową
 • posiadać dorobek organizacyjny,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i w stopniu komunikatywnym języka angielskiego,
 • wyrazić zgodę na wliczenie do minimum kadrowego na kierunku Turystyka i rekreacja.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora, w przypadku osób posiadających stopień doktora habilitowanego, wymagane jest złożenie także odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • autoreferat dokumentujący osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz publikacji/ osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora,
 • świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli kandydat nie był poprzednio zatrudniony w UWM),
 • deklaracja, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, p. 326A w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4500 – 5400 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

                                                                                   

    Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku


                                                                     dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM