konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

Data ogłoszenia: 
29/01/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1.    stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej;
 2.   doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 12lat);
 3.    preferowany zakres badań w obszarze moralności małżeńskiej i terapii uzależnień;
 4.    100 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
 5.    złożony jeden projekt badawczy;
 6.    wygłoszenie 2 referatów w wydarzeniach naukowych (krajowym i międzynarodowym);
 7.    udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego;
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;

2. wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];

3. życiorys CV;

4. kwestionariusz osobowy;

5. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

7. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;

8. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;

9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;

10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;

11. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);

12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  5 marca 2021 roku.
 • Wynagrodzenie adiunkta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 5190 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85z późn. zm.).

 

                                                               Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Olsztyn, dn. 29 stycznia 2021 roku