Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii

Data ogłoszenia: 
16/05/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze SocjoIogii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać m.in.:

- stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych
w dyscyplinie socjologia;

- doświadczenie w pracy dydaktycznej (ze studentami);

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych;

- aktywność naukowo-badawczą (publikacje, udział w konferencjach) w obszarze socjologii;

- aktywność społeczno-organizacyjną;

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie);

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie socjologia;

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym;

- życiorys;

- kwestionariusz osobowy;

- certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie;

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta.

 

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 3820 - 4300 zł.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 maja 2016 roku.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM