konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rehabilitacji

Data ogłoszenia: 
19/08/2019
Stanowisko: 
asystent

                        DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Rehabilitacji

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych lub nauk kultury fizycznej,
 • znajomość zagadnień związanych z rehabilitacją neurologiczną oraz ogólnoustrojową,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubieganie się o krajowe
  i międzynarodowe granty na badania,
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 17 września 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 19 września 2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4680-4900 zł brutto/miesiąc
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz