Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie

Data ogłoszenia: 
12/07/2016
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia zmian społecznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu socjologii medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 7. wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. wykaz dorobku naukowego,
 9. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacja o doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26 lipca 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820– 4200 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz