Komunikat o błędzie

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz (na zastępstwo)

Data ogłoszenia: 
02/06/2017
Stanowisko: 
adiunkt

.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz (na zastępstwo)

              

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta winni spełniać następujące warunki:

-        stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie higieny pasz,

-        udokumentowane osiągnięcia naukowe z ww. zakresu,

-        dorobek naukowy wynoszący min. 120 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW

           - w tym min. 30 pkt. po uzyskaniu stopnia doktora,

           - w tym min. 60 pkt. za prace, w których kandydat jest pierwszym lub jedynym  autorem ,

-        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa, higieny środków żywienia zwierząt, prewencji weterynaryjnej,

-        znajomość technik chromatografii cieczowej, analizy podstawowej pasz.,

-        biegła znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej oraz informacja kandydata o spełnieniu wymogów zgodnie z Uchwałą Nr 338 Senatu UWM z dnia 29 listopada 2013 r.
 6. Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej
 7. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego - obcokrajowcy).
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta.
 9. Opinia kierownika Katedry (dotyczy pracowników UWM).
 10. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 16.06.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2017 r.

Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820,00 - 4100,00 zł brutto.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk