Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego

Data ogłoszenia: 
21/07/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Prawa Karnego Materialnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo karne,

 • dorobek naukowy przekraczający wartości punktowe określone w Uchwale nr 338 Senatu UWM
  z 29 listopada 2013r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostakch międzywydziałowych, w tym autorstwo monografii,

 • zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego skarbowego, udokumentowane publikacjami naukowymi, w tym monografią,

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym – preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa karnego skarbowego,

 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych związanych z działalnością Katedry,

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego – preferowany j. angielski.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra prawa,

 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,

 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,

 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2016 r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: od 3820PLN

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski