Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

Data ogłoszenia: 
23/11/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych,
 • licencjat kościelny z prawa kanonicznego,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • min. 50 punktów za osiągnięcia naukowe i twórcze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MNiSW określonymi rozporządzeniami (w tym 20 punktów po uzyskaniu stopnia doktora),
 • czynne uczestnictwo w przynajmniej 5 międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • dobra znajomość przynajmniej 1 języka obcego.

Dobrze widziane:

 • doświadczenie w zakresie organizowania konferencji naukowych; znajomość języka łacińskiego, głównego w dokumentach kościelnych; praktyka w sądownictwie i administracji kościelnej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia doktora,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).


Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 7 grudnia 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2018r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: od 3820 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

                                                                                       Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM