Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 
29/05/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Pielęgniarstwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny (pielęgniarstwo, położnictwo),
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
 6. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 7. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 8. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta  zawiera się w przedziale: 3820–4000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz