Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej

Data ogłoszenia: 
12/09/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w  Katedrze Pedagogiki Społecznej

na zastępstwo od 1 października 2016 do 30 czerwca 2017

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

- doświadczenie w pracy dydaktycznej (ze studentami),

- doświadczenie w realizacji projektów,

- prowadzenie współpracy ze środowiskiem,

- aktywność naukowo-badawcza (publikacje, udział w konferencjach) w obszarze pedagogiki społecznej, doradztwa zawodowego i pedagogicznego oraz pracy socjalnej,

- aktywność społeczno-organizacyjna,

- dobra znajomość języka obcego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie pedagogika,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie.

 

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 3820 - 4000 zł.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 września 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM