Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Patomorfologii

Data ogłoszenia: 
20/08/2018
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Patomorfologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 7. odpis dokumentu potwierdzającego posiadaną specjalizację,
 8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 9. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 3 września 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14 września 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820–4000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz