Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Patofizjologii

Data ogłoszenia: 
20/08/2018
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Patofizjologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny;
 • znajomość technik cytometrii przepływowej, technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych i statystycznych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami polsko i anglojęzycznymi;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 3 września 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14 września 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820–4000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz