Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Patofizjologii

Data ogłoszenia: 
19/08/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Patofizjologii

w projekcie „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim - EXPLORE ME
 nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub weterynaryjnych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych i mikroskopowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny lub weterynarii,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 września 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820–4200 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                                                                          

 

                                                                                Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

 prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz