Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Organizacji i Zarządzania

Data ogłoszenia: 
05/06/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMCIZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Organizacji i Zarządzania

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i/lub dziedzin pokrewnych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • spełniają kryteria określone w Uchwale Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2013 roku.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • wykaz publikacji,
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta.

 

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 • Przedział wynagrodzenia  zasadniczego 3820 zł - 4000 zł.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).

Termin składania podań upływa z dniem 19 czerwca 2017 r.

 

                       

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

  prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.