Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Okulistyki

Data ogłoszenia: 
26/03/2014
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Okulistyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • specjalizacja z okulistyki,
 • dorobek naukowy z zakresu okulistyki,
 • kwalifikacje do pracy dydaktycznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • suplement do dyplomu,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • potwierdzenie uzyskanych specjalizacji,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO UWM),
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 08 kwietnia 2014 r.

DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz