Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
19/11/2018
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Neurochirurgii

w ramach projektu "Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorów glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego"- akronim NanoTech4ALS w ramach umowy nr 12/EuroNanoMed/2016 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych lub rolniczych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych, mikroskopowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny, biologii,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 7. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 8. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i naukowych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 7 grudnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 7000–8000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz