Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej

Data ogłoszenia: 
18/08/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej
z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 3820,- zł – 4500,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • stopień naukowy doktora w zakresie informatyki lub matematyki,
 • dorobek naukowy z zakresu kryptologii lub przetwarzania i analizy dźwięków i obrazów lub cybernetyki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka obcego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 4. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka lub matematyka,
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy,
 7. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24.05.2004r.),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia/oferty-pracy .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 01 września 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm).

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM