Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Medycyny Sądowej

Data ogłoszenia: 
12/07/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Medycyny Sądowej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty z zakresu medycyny sądowej,
 • doświadczenie na stanowisku adiunkta,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny sądowej,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie funkcjonowania i umiejętności zorganizowania struktur typowych dla medycyny sądowej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 7. dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji,
 8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 9. wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 10. wykaz dorobku naukowego,
 11. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacja o doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 13. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26 lipca 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820– 4200 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału  Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz