Konkurs na stanowisko adiunkta w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
20/06/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU


Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej
 • posiadać doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie hodowli i/lub urządzania lasu
 • legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu doktorskiego,
 5. wykaz publikacji,
 6. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie,
 7. oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni)

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie pierwszym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Data ogłoszenia: 20.06.2018 r.

Termin składania ofert: 03.07.2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk