Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

Data ogłoszenia: 
08/01/2014
Stanowisko: 
adiunkt

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom doktora nauk leśnych,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy,
 • posiadać doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie genetyki leśnej,
 • legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu doktorskiego,
 5. wykaz publikacji,
 6. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Termin składania podań upływa z dniem 21 stycznia 2014 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk