Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

Data ogłoszenia: 
06/08/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko adiunkta powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.), w Statucie UWM w Olsztynie oraz zawarte w uchwałach Senatu UWM w Olsztynie: nr 338/2013, zmiany - nr 333/2018.

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność - hodowla trzody chlewnej;
 • udokumentowane osiągniecia naukowe z ww. zakresu
 • dorobek naukowy wynoszący nie mniej niż 90 pkt. MNiSW (w tym min. 30 pkt po uzyskaniustopnia doktora), min 40 pkt w czasopismach z IF i min. 40 pkt. zdobytych jako pierwszy autor;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • posiadanie uprawnień do badań na zwierzętach oraz umiejętności w zakresie nadzoru nad obiektem laboratoryjno-badawczym utrzymującym zwierzęta doświadczalne;
 • wskazana znajomość zagadnień z zakresu: behawioru zwierząt, organizacji i ekonomiki produkcji zwierzęcej;
 • znajomość języka obcego (wskazana – niemieckiego) oraz języka polskiego (obcokrajowcy).

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy  [ link ]
 4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 5. Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej
 6. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW)
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego – obcokrajowcy)
 8. Opinia z ostatniego miejsca pracy / odbywania studiów doktoranckich
 9. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie   [ link ]
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  [ link ]

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2183 ze zm.)
 • Wynagrodzenie - 3820 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.   
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2018 r.

DZIEKAN

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.