Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

Data ogłoszenia: 
10/06/2019
Stanowisko: 
asystent

  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk biologicznych
 • Doświadczenie w wykonywaniu grantów MNiSW i NCN
 • nie mniej niż 90 pkt. MNiSW (w tym min. 30 pkt. po uzyskaniu stopnia  doktora),
  • min. 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
  • min. 40 pkt. MNiSW zdobytych jako pierwszy autor,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, do dnia 9 lipca 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27.09.2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4680-4800zł brutto miesięcznie
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz