Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geodezji i Administracji

Data ogłoszenia: 
16/07/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Geodezji i Administracji

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • Stopień naukowy doktora
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu służby wojskowej
 • dorobek badawczy i doświadczenie dydaktyczne; w szczególności w zakresie logistyki, bezpieczeństwa narodowego,  zarządzania kryzysowego oraz przedmiotów związanych z ekonomią
 • udokumentowaną znajomość jednego języka konferencyjnego
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.   podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2.   życiorys naukowy,
 3.   kwestionariusz osobowy z fotografią ,
 4.   odpis aktu nadania stopnia doktora,
 5.   wykaz  dorobku naukowego,
 6.   opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 7.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w ogłoszeniu o konkursie

 Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 1. opinię z ostatniego miejsca pracy,

 2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820,00 –4120,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

                                                                                   Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.