Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geodezji i Administracji

Data ogłoszenia: 
03/07/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Geodezji i Administracji

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe praktyczne: minimum 10 lat pracy w administracji policyjnej,
 • znajomość procedur policyjnych związanych z identyfikacją zwłok, poszukiwaniem osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, zagadnień związanych z międzynarodową współpracą policji w zakresie bezpieczeństwa, procedur związanych z ekstradycją osób na terenie Układu Schengen, znajomość zagadnień związanych z demoralizacją i patologią osób nieletnich,
 • udokumentowane publikacje z zakresu nauk prawnych; w szczególności z zakresu migracji ludności, integracji społecznej imigrantów, wpływu migracji na bezpieczeństwo.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie kierowane  do Rektora UWM w Olsztynie
 2.  życiorys naukowy,
 3.  kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4.  odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia doktora
 5.  wykaz dorobku naukowego
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku  określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

1. opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820,00 –4120,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.