Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Data ogłoszenia: 
13/08/2018
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

  na stanowisko adiunkta

w KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania:

1) określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.), 2) określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych,

3) określone w § 2 Uchwały Nr 235 Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2018 r. oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk fizycznych lub doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka,
 • legitymują się dorobkiem naukowym z zakresu biofizyki,
 • posiadają doświadczenie w prezentowaniu rezultatów badań naukowych przez wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadają biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

  Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM),
 2. oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 5. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. krótki opis najważniejszych wyników swoich badań naukowych,
 8. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24.05.2004 r.),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 10. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

  Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: 

wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/;10-726 Olsztyn w terminie do dnia 31.08.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2018 r.

 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3820 – 4120,00 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.).

 

                                                                                                              Dziekan

                                                                                                       Wydziału Nauki o Żywności

                                                                                                   prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.