Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
03/11/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Filologii Angielskiej

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu językoznawstwa (językoznawstwo kognitywne i pragmalingwistyka), komunikacji międzykulturowej, translatoryki, oraz języka specjalistycznego
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i naukowej,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 17 listopada 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2017 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3.500-4.000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM