Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
23/12/2020
Stanowisko: 
adiunkt

  DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO               
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień doktora nauk medycznych,
 • specjalizacja z neurologii,
 • specjalizacja z medycyny paliatywnej,
 • w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 80 pkt. MNiSW,
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
 • co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia: 22.01.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28.02.2021r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale 4680-4700 zł brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                               Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM