Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Data ogłoszenia: 
18/05/2016
Stanowisko: 
adiunkt

Olsztyn, 18.05. 2016 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

             

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie toksykologii,

 • udokumentowane osiągnięcia naukowe z ww. zakresu,

 • dorobek naukowy (w czasopismach mających co najmniej 15 pkt.) wynoszący nie mniej niż 300 pkt. za publikacje wg klasyfikacji MNiSW, w tym 150 pkt. jako pierwszy autor,

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu toksykologii,

 • biegłą znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.

   

  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.

 2. Życiorys (CV).

 3. Kwestionariusz osobowy.

 4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.

 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej oraz informacja kandydata o spełnieniu wymogów zgodnie z Uchwałą Nr 338 Senatu UWM z dnia 29 listopada 2013 r.

 6. Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej.

 7. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego - obcokrajowcy).

 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta.

 9. Opinia kierownika Katedry (dotyczy pracowników UWM).

 10. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

   

  Ponadto:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 1 czerwca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2016 r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820,00 - 4200,00 zł brutto.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm

   

   

  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

   

  Prof. dr hab. Andrzej Koncicki