Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
02/10/2013
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- stopień naukowy doktora nauk medycznych,

- preferowana specjalizacja z dermatologii i wenerologii,

- dorobek naukowy z zakresu dermatologii,

- dorobek dydaktyczny i organizacyjny, doświadczenie na stanowisku adiunkta,

 - czynna znajomość języka angielskiego.

 Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- suplement do dyplomu,

- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

- wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,

- wykaz dorobku naukowego,

- potwierdzenie uzyskanych specjalizacji,

- kopia prawa wykonywania zawodu,

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO UWM),

- informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu w pracy dydaktycznej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 15 października 2013 r.

 DZIEKAN

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz