Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chirurgii

Data ogłoszenia: 
21/11/2016
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Chirurgii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. kopia dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wystawiony przez SJO),
 9. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, naukowych, organizacyjnych,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (teks jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 3820-4000 zł brutto.                           
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz