Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
20/06/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

ogłasza konkurs

 na stanowisko adiunkta

w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 3 820,00 zł.  – 4 000,00 zł.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko wykładowcy powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Uchwały Senatu nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku  oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień dr nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
 • posiadać predyspozycje, uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie silników spalinowych oraz obsługi maszyn.   
 • posiadać znajomość zagadnień z modelowania efektywności funkcjonowania silników spalinowych o ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych układów paliwowych;
 • posiadać dorobek naukowy w postaci monografii, artykułów oraz patentów z zakresu modelowania matematycznego procesów roboczych w silnikach spalinowych
 • wykazywać się biegłą obsługą komputera oraz programów użytkowych;
 • posiadać  znajomość języka polskiego;
 • posiadać umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych   w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy,

 

Ponadto:

 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

Termin składania podań upływa z dniem  3 lipca  2016 r.

                        

                                D Z I E K A N

 

                            dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.

Olsztyn, dn. 20.06.2016r.