Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Biochemii

Data ogłoszenia: 
07/06/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Biochemii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;
 • posiadają doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej (w tym NGS i LC-MS/MS, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
 • wykazują się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego.

Oczekiwane predyspozycje

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej oraz organizacyjnej,
 3. westionariusz osobowy (obowiązujący w UWM) 
 4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a),
 6. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 07.07.2022 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan

 prof. dr hab. Iwona Bogacka