Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Biochemii

Data ogłoszenia: 
03/04/2014
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Biochemii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • prowadzić badania z zakresu biochemii żywności i żywienia człowieka,
 • opublikować pracę doktorską w postaci minimum jednej pracy w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (JCR) i dwóch w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie B MNiSW o najwyższej punktacji lub dwóch publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR,
 • poza opublikowaną pracą doktorską legitymować się dodatkowo: trzema pracami oryginalnymi, w tym minimum 1 pracą opublikowaną w czasopiśmie z listy JCR i 2 pracami z listy B MNiSW o najwyższej punktacji lub dwoma pracami opublikowanymi w czasopismach z listy JCR,
 • aplikować w przynajmniej jednym konkursie na projekt badawczy realizowanym ze środków publicznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i/lub Narodowe Centrum Nauki),
 • posiadać biegłą znajomość w mowie i w piśmie języka polskiego i języka angielskiego,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • wykazać się praktyczną znajomością metod badawczych w zakresie biochemii: izolowanie i oczyszczanie peptydów, elektroforeza peptydowa, ELISA, HPLC, uzyskiwanie przeciwciał poliklonalnych, prowadzenie hodowli komórkowych oraz znajomość metod biologii molekularnej,
 • posiadać dobrą znajomość współczesnych metod statystycznej analizy danych empirycznych: modele regresji wielorakiej, analiza wieloczynnikowa,
 • posiadać wystarczającą wiedzę do prowadzenia dydaktyki w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.

Oczekiwane predyspozycje

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

 Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
 • Curriculum vitae
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (promotora lub kierownika studiów)
 • wykaz publikacji
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 16 kwietnia 2014 r.

 

Dziekan

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM