Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Data ogłoszenia: 
07/11/2013
Stanowisko: 
adiunkt

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora  nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka,
 • legitymować się udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów zagospodarowania przestrzeni, analiz krajobrazowych, inwentaryzacji dendrologicznych łącznie z gospodarką drzewostanem i innych opracowań z zakresu architektury krajobrazu,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie architektury krajobrazu  oraz wyróżniające zdolności prowadzenia wykładów i innych form zajęć w języku polskim,
 • posiadać umiejętność posługiwania się językiem angielskim potwierdzonym przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • posiadać biegłą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w architekturze krajobrazu – między innymi AutoCAD, CorelDRAW, ArcGIS, MapINFO, SketchUp, Adobe Photoshop.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
 4. odpis dyplomu doktorskiego;
 5. wykaz publikacji;
 6. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydanego przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie;
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)


DATA OGŁOSZENIA:     07.11.2013 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:    20.11.2013 r.

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk