Konkurs na stanowisko adiunkta w KATEDRZE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Data ogłoszenia: 
07/09/2016
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

  na stanowisko adiunkta
w KATEDRZE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne,
 • doświadczenie w  zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technik grafiki warsztatowej, typografii i projektowania graficznego,
 • dorobek w zakresie indywidualnych i zbiorowych wystaw artystycznych (rysunek i grafika),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotu rysunek i rzeźba w ramach kierunku architektura krajobrazu,
 • legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr  UWM w Olsztynie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy z fotografią;
 • odpis dokumentu poświadczającego nadanie stopnia naukowego doktora;
 • wykaz publikacji osiągnięć artystycznych Kandydata;
 • certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie;
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 DATA OGŁOSZENIA:        07. 09. 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2016 r.    

                                                                                                       Dziekan

                                   prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk